Algemene Voorwaarden

 ALGEMENE VOORWAARDEN QUTEC ENGINEERING BV

 

Artikel 1. Definities

1.1         In deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder:

a.            Qutec: De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Qutec Engineering BV (tevens handelend onder de naam: Qutec Technisch Intermediair), gevestigd en kantoorhoudende te (7336 AS) Apeldoorn aan het Schumanpark 99, ingeschreven in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 09145712, BTW-nummer NL813580912B.01;

b.             Opdrachtgever: De natuurlijke persoon of rechtspersoon die met Qutec een overeenkomst van opdracht aangaat, wenst aan te gaan en/of Qutec verzoekt een Aanbieding te doen voor wat betreft een Kandidaat;

c.             Partijen: Qutec en Opdrachtgever

d.             Overeenkomst: De tussen Qutec en Opdrachtgever tot stand gekomen overeenkomst van opdracht voor wat betreft het aanbieden en/of te werk stellen van een Kandidaat na bemiddeling door Qutec en/of de samenwerkingsovereenkomst tussen Qutec en Opdrachtgever;

e.             Kandidaat: De natuurlijke persoon die bij Qutec wordt/is ingeschreven met het oog op het aanbieden aan en het verrichten van werkzaamheden bij Opdrachtgever door tussenkomst van Qutec;

f.              Aanbieding: Het door Qutec aan Opdrachtgever voorstellen van een Kandidaat;

g.              Payrollorganisatie: die, op basis van een samenwerkingsovereenkomst tussen Qutec en de Payrollorganisatie, inleenovereenkomsten sluit met Opdrachtgevers, op grond waarvan de Payrollorganisatie juridisch werkgever wordt van de door Qutec aangeboden Kandidaten, die door een desbetreffende Opdrachtgever worden/zijn geaccepteerd. De Payrollorganisatie is tevens verantwoordelijk voor de backoffice van Qutec waaronder begrepen, maar niet uitsluitend de debiteurenadministratie, het bewaken van het voldoen aan wet- en regelgeving, certificeringen, urenadministratie, de bewaking van arbeidsvoorwaarden, het bijhouden van ziekmeldingen en het op de juiste wijze afhandelen daarvan en loonadministratie;

h.            Inleenovereenkomst: De tussen Payrollorganisatie en Opdrachtgever tot stand te komen en/of gekomen overeenkomst op grond waarvan Payrollorganisatie juridisch werkgever wordt van de door Qutec aangeboden Kandidaten die door een desbetreffende Opdrachtgever worden/zijn geaccepteerd;

i.              Afzonderlijke opdrachtbevestiging: De bevestiging die door Payrollorganisatie verzonden wordt aan de Opdrachtgever waarin een bevestiging van de tewerkstelling van de Werknemer in het kader van de Inleenovereenkomst is vermeld.

 

Artikel 2. Toepasselijkheid Algemene Voorwaarden

2.1         Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op elk verzoek tot het doen van een Aanbieding door Opdrachtgever aan Qutec, elke Aanbieding afkomstig van Qutec en elke Overeenkomst tussen Qutec en Opdrachtgever, alsmede op alle (rechts)handelingen, correspondentie en/of communicatie tussen Qutec en Opdrachtgever.

2.2         Deze Algemene Voorwaarden blijven, aanvullend op hetgeen tussen Payrollorganisatie en Opdrachtgever overeen is/wordt gekomen, van toepassing zolang de inleenovereenkomst tussen Payrollorganisatie en Opdrachtgever geldig zal zijn.

2.3         Afwijkingen van deze Algemene Voorwaarden of aanvullingen daarop gelden slechts voor zover deze uitdrukkelijk en schriftelijk zijn overeengekomen.

2.4         De toepasselijkheid van eventuele inkoop­ of andere voorwaarden van Opdrachtgever wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.

2.5         Deze Algemene Voorwaarden zijn tevens, zonder dat deze opnieuw ter hand worden gesteld, van toepassing op aanvullende en/of vervolgopdrachten van Opdrachtgever, voor zover deze kunnen worden gezien als een aanvulling of vervolg op een eerdere Overeenkomst.

 

Artikel 3. Algemeen

3.1           Indien één of meerdere bepalingen in deze Algemene Voorwaarden op enig moment geheel of gedeeltelijk nietig zijn of vernietigd mochten worden, dan blijft het overige dat in deze Algemene Voorwaarden is bepaald volledig van toepassing. Qutec en Opdrachtgever zullen alsdan in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige of vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij zoveel als mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepalingen in acht wordt genomen.

3.2           Indien zich tussen Partijen een situatie voordoet die niet in deze Algemene Voorwaarden geregeld is, dan dient deze situatie te worden beoordeeld naar de geest van deze Algemene Voorwaarden.

3.3           Indien Qutec niet steeds stipte naleving van deze Algemene Voorwaarden verlangt, betekent dit niet dat de bepalingen daarvan niet van toepassing zijn, of dat Qutec in enigerlei mate het recht zou verliezen om in andere gevallen de stipte naleving van de bepalingen van deze Algemene Voorwaarden te verlangen.

 

Artikel 4. Aanbiedingen

4.1           Alle Aanbiedingen van Qutec zijn vrijblijvend, tenzij in de Aanbieding anders vermeldt.

4.2           Qutec kan niet aan een Aanbieding, dan wel een onderdeel van de Aanbieding, worden gehouden indien Opdrachtgever redelijkerwijs kan begrijpen dat de Aanbieding, dan wel een onderdeel daarvan, een kennelijke vergissing of verschrijving bevat.

 

Artikel 5. Informatie

5.1          Opdrachtgever zal aan Qutec alle informatie verstrekken die Qutec nodig heeft voor het uitvoeren van de Overeenkomst, tijdig, in de door Qutec gewenste vorm en op de door Qutec gewenste wijze.

5.2          Opdrachtgever staat in voor de deugdelijkheid en volledigheid van de aan Qutec ter beschikking gestelde informatie.

5.3          Indien Opdrachtgever niet aan de informatieverplichting van artikel 5.1. en 5.2. voldoet is Qutec gerechtigd tot opschorting van werkzaamheden. Voornoemde opschorting van werkzaamheden leidt niet tot opschorting van enige betalingsverplichting aan de kant van Opdrachtgever. Qutec is niet aansprakelijk voor de schade die Opdrachtgever door de opschorting zou kunnen leiden. Qutec is evenmin aansprakelijk voor schade veroorzaakt door onvolledigheid van of gebrekkigheid in de door of namens Opdrachtgever verstrekte informatie.

 

Artikel 6. Vertrouwelijkheid

6.1          Beide Partijen zullen redelijkerwijs te nemen voorzorgsmaatregelen treffen teneinde de informatie van vertrouwelijke aard van de andere Partij en door die Partij bij de uitvoering van de overeenkomst betrokken derden vertrouwelijk te houden.

6.2          Partijen zijn verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van hun Overeenkomst van elkaar of uit andere bron hebben verkregen. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de andere Partij is medegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie.

6.3          Aan de Overeenkomst zal door Qutec niet zonder toestemming van de Opdrachtgever extern gerefereerd worden.

6.4          Opdrachtgever vrijwaart Qutec voor aanspraken van derden die betrekking hebben op de door Opdrachtgever ter beschikking gestelde vertrouwelijke informatie van die derden.

 

Artikel 7. Totstandkoming van de Overeenkomst

7.1          De Overeenkomst komt tot stand nadat Qutec de Overeenkomst schriftelijk heeft bevestigd. De bevestiging van Qutec wordt geacht de Overeenkomst juist en volledig weer te geven.

7.2          Indien de aanvaarding door Opdrachtgever (al dan niet op ondergeschikte punten) afwijkt van de aanbieding van Qutec, is Qutec daaraan niet gebonden. De Overeenkomst komt dan niet overeenkomstig deze afwijkende aanvaarding tot stand, tenzij Qutec anders aangeeft/bevestigt.

7.3         Aanvullende afspraken en/of wijzigingen van de Overeenkomst, alsmede (mondelinge) afspraken en/of toezeggingen van Qutec, binden Qutec slechts indien deze uitdrukkelijk en schriftelijk zijn bevestigd.

 

Artikel 8. Prijzen, fees en/of tarieven

8.1         De in de Aanbieding vermelde prijzen, fees en/of tarieven zijn gebaseerd op de ten tijde van het uitbrengen van de Aanbieding geldende lonen, loonkosten, sociale- en overheidslasten en/of belastingen.

8.2          Alle prijzen, fees en/of tarieven die in de Aanbieding en/of de Overeenkomst zijn vermeld, zijn exclusief BTW.

8.3          Qutec is gerechtigd de prijzen, fees en/of tarieven, ook indien deze reeds schriftelijk door haar zijn bevestigd, te verhogen en/of te wijzigen indien de toepasselijke/relevante lonen en/of arbeidsvoorwaarden worden gewijzigd als gevolg van wijzigingen in wet- en/of regelgeving, marktontwikkelingen, onvoorziene omstandigheden of overmacht, indien tussen de totstandkoming van de Inleenovereenkomst en de ingangsdatum van de Afzonderlijke opdrachtbevestiging een periode van meer dan twee maanden is gelegen.

8.4         De in de Overeenkomst overeengekomen prijzen, fees en/of tarieven worden verhoogd en/of gewijzigd per de eerste van de maand volgend op de dag waarop de toepasselijke/relevante lonen en/of arbeidsvoorwaarden  worden gewijzigd als gevolg van wijzigingen in wet- en/of regelgeving, marktontwikkelingen, onvoorziene omstandigheden of overmacht.

 

Artikel 9. Uitvoering van de Overeenkomst met Qutec

9.1         Qutec spant zich in de Overeenkomst naar beste inzicht en vermogen, overeenkomstig de normen van zorgvuldigheid en goed vakmanschap op het moment van de uitvoering van de Overeenkomst, uit te voeren.

9.2         Opdrachtgever kan Qutec aanwijzingen geven omtrent de uitvoering van de Overeenkomst. Qutec is niet gehouden deze aanwijzingen op te volgen indien, Qutec oordeelt dat deze aanwijzingen niet tijdig zijn gegeven, niet redelijk zijn en/of dat opvolging van deze aanwijzingen niet verantwoord is.

9.3          Indien Opdrachtgever aan de door Opdrachtgever gegeven aanwijzingen vasthoudt, ondanks het oordeel van Qutec dat deze aanwijzingen niet tijdig zijn gegeven, niet redelijk zijn en/of dat opvolging van deze aanwijzingen niet verantwoord is, dan is Qutec gerechtigd de overeenkomst onmiddellijk, zonder inachtneming van enige opzegtermijn, eenzijdig te beëindigen.

 

Artikel 10. Uitvoering van de overeenkomst met Payrollorganisatie

10.1       Opdrachtgever sluit een éénmalige Inleenovereenkomst met Payrollorganisatie ten behoeve van de uitvoering van de Overeenkomst.

10.2       Opdrachtgever ontvangt vervolgens per werknemer, die na bemiddeling door Qutec, door Payrollorganisatie ter beschikking wordt gesteld, een Afzonderlijke opdrachtbevestiging.

10.3       Tussen Payrollorganisatie en werknemer zal een arbeidsovereenkomst worden gesloten. Qutec Technisch Intermediair is niet verantwoordelijk en/of aansprakelijk voor de inhoud, voorwaarden en invulling van deze arbeidsovereenkomst.

10.4       Backofficediensten die volgen uit het sluiten van een inleenovereenkomst tussen Opdrachtgever en Payrollorganisatie en een arbeidsovereenkomst tussen Payrollorganisatie en werknemer zullen eveneens door Payrollorganisatie worden verricht. De wijze waarop en de voorwaarden waaronder de dienstverlening zal plaatsvinden, zal tussen Opdrachtgever en Payrollorganisatie worden vastgelegd in de Inleenovereenkomst en eventuele andere bij de rechtsverhouding tussen Opdrachtgever en Payrollorganisatie passende documenten.

 

Artikel 11. Tekortkomingen

11.1       Opdrachtgever dient een vermeende tekortkoming in de nakoming van de Overeenkomst door Qutec zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen acht dagen nadat Opdrachtgever kennis heeft genomen of kennis heeft kunnen nemen van de vermeende tekortkoming, deze uitdrukkelijk en schriftelijk aan Qutec te melden. De schriftelijke melding dient een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van de tekortkoming te bevatten.

11.2       Indien Opdrachtgever niet voldoet aan hetgeen in artikel 11.1 is weergegeven, zal Opdrachtgever zich niet kunnen beroepen op een vermeende tekortkoming in de nakoming van de Overeenkomst.

11.3       Een beroep op een tekortkoming als bedoeld in artikel 11.1 schort enige betalingsverplichting van Opdrachtgever niet op, tenzij Qutec de toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de overeenkomst heeft erkend.

 

Artikel 12. Aansprakelijkheid Qutec

12.1       Qutec is niet aansprakelijk voor enige tekortkoming in de nakoming van de voor haar uit de overeenkomst voortvloeiende verplichtingen, tenzij Opdrachtgever aantoont dat de tekortkoming te wijten is aan opzet of grove schuld aan de zijde van Qutec.

12.2       Qutec is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, ontstaan doordat Qutec is uitgegaan van, door of namens Opdrachtgever verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens.

12.3       Qutec is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard dan ook, ontstaan door ontbinding of opzegging van de Overeenkomst.

12.4       Indien Qutec aansprakelijk mocht zijn voor enigerlei schade, dan is de aansprakelijkheid van Qutec beperkt tot eenmaal € 5.000,00.

12.5       De aansprakelijkheid van Qutec is in ieder geval steeds beperkt tot het bedrag der uitkering van diens verzekeraar in voorkomend geval.

12.6       Qutec is uitsluitend aansprakelijk voor directe schade.

 

Artikel 13. Aansprakelijkheid Opdrachtgever en vrijwaring

13.1       Opdrachtgever is aansprakelijk voor, door werknemers die na bemiddeling door Qutec te werk zijn gesteld, veroorzaakte schade. Opdrachtgever vrijwaart Qutec en Payrollorganisatie voor aanspraken van derden uit dien hoofde.

13.2       Opdrachtgever is aansprakelijk voor schade die verband houdt met de arbeidsomstandigheden bij Opdrachtgever en vrijwaart Qutec en Payrollorganisatie voor alle aanspraken uit dien hoofde.

13.3       Opdrachtgever is aansprakelijk voor schade van werknemers die na bemiddeling door Qutec te werk zijn gesteld, waaronder, maar niet uitsluitend, lichamelijk letsel en vrijwaart Qutec en Payrollorganisatie voor aanspraken van die werknemers uit dien hoofde.

 

Artikel 14. Opschorting, opzegging en ontbinding

14.1       Opdrachtgever wordt geacht van rechtswege in verzuim te zijn zodat de (resterende) vorderingen van Qutec op Opdrachtgever onmiddellijk opeisbaar zullen zijn, indien:

  • Opdrachtgever zijn eigen faillissement, surseance van betaling of schuldsanering (WSNP) aanvraagt, failliet wordt verklaard dan wel toegelaten wordt tot de schuldsanering (WSNP), of aan Opdrachtgever uitstel van betaling wordt verleend;
  • beslag is gelegd op een materieel gedeelte van het vermogen van Opdrachtgever en dit beslag niet binnen 7 dagen na beslaglegging is opgeheven;
  • Opdrachtgever enige op Opdrachtgever rustende verplichting uit wet, Overeenkomst en/of deze Algemene Voorwaarden niet nakomt;
  • Opdrachtgever geheel of gedeeltelijk in gebreke is met voldoening van een factuur van Qutec binnen de overeengekomen termijn;
  • Opdrachtgever wordt ontbonden, geliquideerd, zijn onderneming, geheel of gedeeltelijk, staakt of zijn onderneming, direct of indirect, geheel of gedeeltelijk, verkoopt;
  • een directe of indirecte wijziging plaatsvindt in de zeggenschap van (een deel van) de onderneming van Opdrachtgever.

14.2       In de situaties zoals omschreven in artikel 14.1, heeft Qutec het recht om, zonder nadere ingebrekestelling, zonder gerechtelijke tussenkomst, zonder tot enige schadevergoeding gehouden te zijn en onverminderd haar overige contractuele en wettelijke rechten:

  • de nakoming van haar verplichtingen jegens Opdrachtgever op te schorten, totdat Opdrachtgever al zijn verplichtingen jegens Qutec en/of Payrollorganisatie is nagekomen;
  • de Overeenkomst geheel of gedeeltelijk, met onmiddellijke ingang, te ontbinden;
  • volledige en onmiddellijke betaling te eisen van enige vordering van Qutec op Opdrachtgever, ook voor zover deze vordering nog niet opeisbaar is;
  • alvorens over te gaan tot (verdere) uitvoering van de Overeenkomst, afdoende zekerheid voor tijdige nakoming van de (betalings)verplichtingen van Opdrachtgever te verkrijgen.

14.3       Opdrachtgever zal voorts alle (overige) maatregelen nemen en handelingen verrichten die noodzakelijk zijn om Qutec in staat te stellen om haar rechten onder de wet, Overeenkomst en deze Algemene Voorwaarden uit te oefenen.

14.4       Behoudens gevallen als omschreven in artikel 14.1, waarin de Overeenkomst door Qutec mag worden ontbonden, eindigt een Overeenkomst door de volbrenging daarvan, of op een door Partijen nadrukkelijk bepaald tijdstip. Qutec en Opdrachtgever kunnen een Overeenkomst, met inachtneming van een opzegtermijn van vier weken, doen eindigen. Opzegging dient te geschieden door middel van een aangetekende brief. De datum waarop de aangetekende brief de andere partij heeft bereikt, heeft te gelden als de datum waarop de opzegtermijn aanvangt. Een afwijkende opzegtermijn dient uitdrukkelijk en schriftelijk overeengekomen te worden. Bij Overeenkomst kan worden afgeweken van de in dit artikel opgenomen opzegtermijn.

14.5       Een ontbinding of opzegging van de Overeenkomst op grond van artikel 14 door Qutec laat onverlet haar mogelijkheden om vergoeding van de schade die zij dientengevolge lijdt te vorderen.

 

Artikel 15. Verbod indienstneming Kandidaat en/of (voormalig) werknemers die na bemiddeling door Qutec bij Opdrachtgever te werk zijn gesteld

15.1       Het is Opdrachtgever, tenzij uitdrukkelijk en schriftelijk anders overeengekomen, niet toegestaan om voorafgaand aan en/of tijdens bemiddeling door Qutec Technisch

Intermediair en/of voorafgaand aan en/of tijdens een tewerkstelling na bemiddeling door Qutec Technisch Intermediair, binnen zes maanden nadat een Kandidaat is aangeboden of dat Opdrachtgever bekend is geworden dat een bepaalde Kandidaat zal worden aangeboden, een dienstverband en/of enige andere zakelijke werkrelatie aan te gaan met desbetreffende Kandidaat.

15.2       Het is Opdrachtgever, tenzij uitdrukkelijk en schriftelijk anders overeengekomen, niet toegestaan, hetzij rechtstreeks, hetzij via derden, tijdens de uitvoering van de Overeenkomst toegestaan met (voormalig) werknemers die na bemiddeling door Qutec bij Opdrachtgever te werk zijn gesteld een dienstverband en/of enige andere zakelijke werkrelatie aan te gaan.

15.3       Opdrachtgever verbeurt bij overtreding van artikel 15.1 en/of 15.2 een onmiddellijk opeisbare boete van € 10.000,00 per overtreding en van € 1.000,00 per dag voor iedere dag dat de overtreding voortduurt, onverminderd enig ander recht van Qutec, met inbegrip van het recht om volledige schadevergoeding te vorderen in plaats van boetes.

15.4       Het is Opdrachtgever slechts onder voorwaarde van een vergoeding aan Qutec toegestaan om, binnen twaalf maanden na afloop van de Overeenkomst, met de Kandidaat en/of een (voormalig) werknemer die na bemiddeling door Qutec bij Opdrachtgever te werk is gesteld, hetzij rechtstreeks, hetzij via derden, een dienstverband en/of enige andere zakelijke werkrelatie aan te gaan, ongeacht de aard, naam en inhoud van de functie. De omvang van deze vergoeding bedraagt de door Qutec gemaakte wervingskosten, vermeerderd met een redelijke winstopslag. De omvang van deze vergoeding is afhankelijk van de beoogde duur van de werkzaamheden zoals vermeld in de Afzonderlijke opdrachtbevestiging die Opdrachtgever van Payrollorganisatie ontvangt. Voornoemde vergoedingsystematiek wordt geacht redelijk te zijn, nu aansluiting is gezocht bij artikel 9a lid 2 van de Wet allocatie arbeidskrachten door intermediairs.

15.5       Bij Overeenkomst kan afgeweken worden van artikel 15.4.

 

Artikel 16. Geschillenbeslechting

16.1       Op elk verzoek tot het doen van een Aanbieding door Opdrachtgever aan Qutec, elke Aanbieding afkomstig van Qutec en elke Overeenkomst tussen Qutec en Opdrachtgever, alsmede op alle (rechts)handelingen, correspondentie en/of communicatie tussen Qutec en Opdrachtgever is Nederlands recht van toepassing.

16.2       Alle geschillen voortvloeiende uit verzoeken tot het doen van een Aanbieding door Opdrachtgever aan Qutec, Aanbiedingen afkomstig van Qutec en elke Overeenkomst tussen Qutec en Opdrachtgever, en/of (rechts)handelingen, correspondentie en/of communicatie tussen Qutec en Opdrachtgever zullen worden voorgelegd aan de bevoegde rechter binnen het arrondissement Gelderland.

 

Artikel 17. Vindplaats en wijziging voorwaarden

17.1       Deze Algemene Voorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Apeldoorn.

17.2       Van toepassing is steeds de laatst gedeponeerde versie c.q. de versie zoals die gold ten tijde van de totstandkoming van de Overeenkomst.

17.3       De Nederlandse tekst van deze Algemene Voorwaarden is steeds bepalend voor de uitleg daarvan.

 

Algemene voorwaarden Qutec Technisch Intermediair versie 1 2017