Algemene Voorwaarden

ALGEMENE VOORWAARDEN QUTEC TECHNISCH INTERMEDIAIR

 

Artikel 1.  Definities

1.1             In deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder:

a.               Qutec: De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Qutec Technicsh Intermediair BV, gevestigd en kantoorhoudende te (7336 AS) Apeldoorn

aan het Schumanpark 99, ingeschreven in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 09145712, BTW-nummer NL813580912B.01.

b.               Opdrachtgever: De natuurlijke persoon of rechtspersoon die met Qutec een overeenkomst van opdracht aangaat, wenst aan te gaan en/of Qutec verzoekt

een Aanbieding te doen voor wat betreft een Kandidaat.

c.               Partijen: Qutec en Opdrachtgever.

d.               Overeenkomst: De tussen Qutec en Opdrachtgever tot stand gekomen overeenkomst van opdracht voor wat betreft het aanbieden en/of te werk stellen

van een Kandidaat via Qutec.

e.               Kandidaat: De natuurlijke persoon die bij Qutec wordt/is ingeschreven met het oog op het aanbieden aan en het verrichten van werkzaamheden bij                                   Opdrachtgever door tussenkomst van Qutec.

f.                Aanbieding: Het door Qutec aan Opdrachtgever voorstellen van een Kandidaat.

g.               Payper: De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Payper Payroll BV die op basis van een samenwerkingsovereenkomst met Qutec                                   inleenovereenkomsten sluit met Opdrachtgevers, op grond waarvan Payper juridisch werkgever wordt van de door Qutec aangeboden Kandidaten die door

een desbetreffende Opdrachtgever worden/zijn geaccepteerd.

h.               Inleenovereenkomst: De tussen Payper en Opdrachtgever tot stand te komen en/of gekomen overeenkomst op grond waarvan Payper juridisch werkgever

wordt van de door Qutec aangeboden Kandidaten die door een desbetreffende Opdrachtgever worden/zijn geaccepteerd.

 

 

Artikel 2.  Toepasselijkheid Algemene Voorwaarden

2.1             Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op elk verzoek tot het doen van een Aanbieding door Opdrachtgever aan Qutec, elke Aanbieding afkomstig                     van Qutec en elke Overeenkomst tussen Qutec en Opdrachtgever, alsmede op alle (rechts)handelingen, correspondentie en/of communicatie tussen Qutec en                   Opdrachtgever.

2.2              Deze Algemene Voorwaarden blijven, aanvullend op hetgeen tussen Payper en opdrachtgever overeen is/wordt gekomen van toepassing zolang de

inleenovereenkomst tussen Payper en opdrachtgever geldig zal zijn.

2.3              Afwijkingen van deze Algemene Voorwaarden of aanvullingen daarop gelden slechts voor zover deze uitdrukkelijk en schriftelijk zijn overeengekomen.

2.4              De toepasselijkheid van eventuele inkoop­ of andere voorwaarden van Opdrachtgever wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.

2.5              Deze Algemene Voorwaarden zijn tevens, zonder dat deze opnieuw ter hand worden gesteld, van toepassing op aanvullende en/of vervolgopdrachten van

Opdrachtgever, voor zover deze kunnen worden gezien als een aanvulling of vervolg op een eerdere Overeenkomst.

 

 

Artikel 3.   Algemeen

3.1             Indien één of meerdere bepalingen in deze Algemene Voorwaarden op enig moment geheel of gedeeltelijk nietig zijn of vernietigd mochten worden, dan blijft                   het overige dat in deze Algemene Voorwaarden is bepaald volledig van toepassing. Qutec en Opdrachtgever zullen alsdan in overleg treden teneinde nieuwe                     bepalingen ter vervanging van de nietige of vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij zoveel als mogelijk het doel en de strekking van de

oorspronkelijke bepalingen in acht wordt genomen.

3.2              Indien zich tussen Partijen een situatie voordoet die niet in deze Algemene Voorwaarden geregeld is, dan dient deze situatie te worden beoordeeld naar de

geest van deze Algemene Voorwaarden.

3.3              Indien Qutec niet steeds stipte naleving van deze Algemene Voorwaarden verlangt, betekent dit niet dat de bepalingen daarvan niet van toepassing zijn, of

dat Qutec in enigerlei mate het recht zou verliezen om in andere gevallen de stipte naleving van de bepalingen van deze Algemene Voorwaarden te verlangen.

 

 

Artikel 4.   Aanbiedingen

4.1              Alle Aanbiedingen van Qutec zijn vrijblijvend, tenzij in de Aanbieding anders vermeldt.

4.2              Qutec kan niet aan een Aanbieding worden gehouden indien Opdrachtgever redelijkerwijs kan begrijpen dat de Aanbieding, dan wel een onderdeel daarvan,                     een kennelijke vergissing of verschrijving bevat.

 

 

Artikel 5.   Informatie en vertrouwelijkheid

5.1              Opdrachtgever zal aan Qutec alle informatie verstrekken die Qutec nodig heeft voor het uitvoeren van de Overeenkomst, tijdig, in de door Qutec gewenste                         vorm en op de door Qutec gewenste wijze.

5.2              Opdrachtgever staat in voor de deugdelijkheid en volledigheid van de aan Qutec ter beschikking gestelde informatie.

5.3              Indien Opdrachtgever niet aan de informatieverplichting van artikel 5.1. en 5.2. voldoet is Qutec gerechtigd tot opschorting van werkzaamheden.

Voornoemde opschorting van werkzaamheden leidt niet tot opschorting van enige betalingsverplichting aan de kant van Opdrachtgever. Qutec is niet

aansprakelijk voor de schade die Opdrachtgever door de opschorting zou kunnen leiden. Qutec is evenmin aansprakelijk voor schade veroorzaakt door

onvolledigheid van of gebrekkigheid in de door of namens Opdrachtgever verstrekte informatie.

5.4              Beide Partijen zullen redelijkerwijs te nemen voorzorgsmaatregelen treffen teneinde de informatie van vertrouwelijke aard van de andere Partij en door die

Partij bij de uitvoering van de overeenkomst betrokken derden vertrouwelijk te houden.

5.5              Partijen zijn verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van hun Overeenkomst van elkaar of uit andere bron hebben

verkregen. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de andere Partij is medegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie.

5.6              Aan de Overeenkomst zal door Qutec niet zonder toestemming van de Opdrachtgever extern gerefereerd worden.

5.7              Opdrachtgever vrijwaart Qutec ter zake van aanspraken van derden die betrekking hebben op door Opdrachtgever ter beschikking gestelde vertrouwelijke

informatie van die derden.

 

 

Artikel 6.   Totstandkoming van de Overeenkomst

6.1              De Overeenkomst komt tot stand nadat Qutec de Overeenkomst schriftelijk heeft bevestigd. De bevestiging van Qutec wordt geacht de Overeenkomst juist en

volledig weer te geven.

6.2              Indien de aanvaarding door Opdrachtgever (al dan niet op ondergeschikte punten) afwijkt van de aanbieding van Qutec, is Qutec daaraan niet gebonden. De

Overeenkomst komt dan niet overeenkomstig deze afwijkende aanvaarding tot stand, tenzij Qutec anders aangeeft/bevestigt.

6.3              Aanvullende afspraken en/of wijzigingen van de Overeenkomst, alsmede (mondelinge) afspraken en/of toezeggingen van Qutec, binden Qutec slechts indien

deze uitdrukkelijk en schriftelijk zijn bevestigd.

 

 

Artikel 7.   Prijzen en/of tarieven

7.1              De in de Aanbieding vermelde prijzen en/of tarieven zijn gebaseerd op de ten tijde van het uitbrengen van de Aanbieding geldende lonen, loonkosten,

sociale- en overheidslasten en/of belastingen.

7.2              Alle prijzen en/of tarieven die in de Aanbieding en/of de Overeenkomst zijn vermeld, zijn exclusief BTW.

7.3              Qutec is gerechtigd de prijzen en/of tarieven, ook indien deze reeds schriftelijk door haar zijn bevestigd, te verhogen en/of te wijzigen indien de lonen en/of                     arbeidsvoorwaarden van de werknemers van Qutec worden gewijzigd als gevolg van wijzigingen in wet- en/of regelgeving, marktontwikkelingen, onvoorziene

omstandigheden of overmacht, indien tussen de totstandkoming van de Overeenkomst en de ingangsdatum van de Overeenkomst een periode van meer dan

twee maanden is gelegen.

7.4              De in de Overeenkomst overeengekomen prijzen en/of tarieven worden verhoogd en/of gewijzigd per de eerste van de maand volgend op de dag waarop de

lonen en/of arbeidsvoorwaarden van de werknemers van Qutec worden gewijzigd als gevolg van wijzigingen in wet- en/of regelgeving, marktontwikkelingen,

onvoorziene omstandigheden of overmacht.

 

 

Artikel 8.   Uitvoering van de Overeenkomst

8.1             Qutec spant zich in de Overeenkomst naar beste inzicht en vermogen, overeenkomstig de normen van zorgvuldigheid en goed vakmanschap op het moment                       van de uitvoering van de Overeenkomst, uit te voeren.

8.2             Opdrachtgever kan Qutec aanwijzingen geven omtrent de uitvoering van de Overeenkomst. Qutec is niet gehouden deze aanwijzingen op te volgen indien,

Qutec oordeelt dat deze aanwijzingen niet tijdig zijn gegeven, niet redelijk zijn en/of dat opvolging van deze aanwijzingen niet verantwoord is.

8.3              Indien Opdrachtgever aan de door Opdrachtgever gegeven aanwijzingen vasthoudt, ondanks het oordeel van Qutec dat deze aanwijzingen niet tijdig zijn

gegeven, niet redelijk zijn en/of dat opvolging van deze aanwijzingen niet verantwoord is, dan is Qutec gerechtigd de overeenkomst onmiddellijk, zonder

inachtneming van enige opzegtermijn, eenzijdig te beëindigen.

 

 

Artikel 9.   Tekortkomingen

9.1              Opdrachtgever dient een vermeende tekortkoming in de nakoming van de Overeenkomst door Qutec zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen acht dagen

nadat deze Opdrachtgever kennis heeft genomen of kennis heeft kunnen nemen van de vermeende tekortkoming, deze uitdrukkelijk en schriftelijk aan Qutec

te melden. De schriftelijke melding dient een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van de tekortkoming te bevatten.

9.2              Indien Opdrachtgever niet voldoet aan hetgeen in artikel 9.1 is weergegeven, zal Opdrachtgever zich niet kunnen beroepen op een vermeende tekortkoming

in de nakoming van de Overeenkomst.

9.3              Een beroep op een tekortkoming als bedoeld in artikel 9.1 schort enige betalingsverplichting van Opdrachtgever niet op, tenzij Qutec de toerekenbare

tekortkoming in de nakoming van de overeenkomst heeft erkend.

 

 

Artikel 10. Aansprakelijkheid Qutec

10.1            Qutec is niet aansprakelijk voor enige tekortkoming in de nakoming van de voor haar uit de overeenkomst voortvloeiende verplichtingen, tenzij Opdrachtgever                   aantoont dat de tekortkoming te wijten is aan opzet of grove schuld aan de zijde van Qutec.

10.2            Qutec is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, ontstaan doordat Qutec is uitgegaan van door of namens Opdrachtgever verstrekte onjuiste en/of                   onvolledige gegevens.

10.3            Qutec is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard dan ook, ontstaan door ontbinding of opzegging van de Overeenkomst.

10.4            Indien Qutec aansprakelijk mocht zijn voor enigerlei schade, dan is de aansprakelijkheid van Qutec beperkt tot eenmaal € 5.000,00.

10.5            De aansprakelijkheid van Qutec is in ieder geval steeds beperkt tot het bedrag der uitkering van diens verzekeraar in voorkomend geval.

10.6            Qutec is uitsluitend aansprakelijk voor directe schade.

 

 

Artikel 11. Aansprakelijkheid Opdrachtgever en vrijwaring

11.1            Opdrachtgever is aansprakelijk voor door werknemers die via Qutec te werk zijn gesteld veroorzaakte schade. Opdrachtgever vrijwaart Qutec en Payper voor                   aanspraken van derden uit dien hoofde.

11.2            Opdrachtgever is aansprakelijk voor schade die verband houdt met de arbeidsomstandigheden bij Opdrachtgever en vrijwaart Qutec en Payper voor alle

aanspraken uit dien hoofde.

11.3            Opdrachtgever is aansprakelijk voor schade van werknemers die via Qutec te werk zijn gesteld, waaronder, maar niet uitsluitend, lichamelijk letsel en

vrijwaart Qutec en Payper voor aanspraken van die werknemers uit dien hoofde.

 

 

Artikel 12. Eigendomsvoorbehoud en IE 

12.1            Qutec is en blijft eigenaar en/of rechthebbende op grond van het intellectuele eigendom van door Qutec en/of werknemers die via Qutec te werk zijn gesteld

in het kader van de uitvoering van de Overeenkomst ter beschikking gestelde en/of door Qutec en/of door eerdergenoemde werknemers vervaardigde zaken

en/of digitale bestanden, waaronder maar niet uitsluitend, ontwerpen, modellen, schetsen, tekeningen en software.

12.2             Opdrachtgever zal zaken en/of bestanden waarvoor geldt dat Qutec eigenaar of rechthebbende is zorgvuldig behandelen en deze:

•  Niet verpanden;

•  Niet verwerken, anders dan in het kader van de uitvoering van de Overeenkomst;

•  Niet aan derden ter beschikking stellen, anders dan in het kader van de uitvoering van de Overeenkomst.

 

 

Artikel 13. Opschorting, opzegging en ontbinding

13.1            Opdrachtgever wordt geacht van rechtswege in verzuim te zijn zodat de (resterende) vorderingen van Qutec op Opdrachtgever onmiddellijk opeisbaar zullen

zijn, indien:

•  Opdrachtgever zijn eigen faillissement, surseance van betaling of schuldsanering (WSNP) aanvraagt, failliet wordt verklaard dan wel toegelaten wordt tot

de schuldsanering (WSNP), of aan Opdrachtgever uitstel van betaling wordt verleend;

•  Beslag is gelegd op een materieel gedeelte van het vermogen van Opdrachtgever en dit beslag niet binnen 7 dagen na beslaglegging is opgeheven;

•  Opdrachtgever enige op Opdrachtgever rustende verplichting uit wet, Overeenkomst en/of deze Algemene Voorwaarden niet nakomt;

•  Opdrachtgever geheel of gedeeltelijk in gebreke is met voldoening van een factuur van Qutec binnen de overeengekomen termijn;

•  Opdrachtgever wordt ontbonden, geliquideerd, zijn onderneming, geheel of gedeeltelijk, staakt of zijn onderneming, direct of indirect, geheel of

gedeeltelijk, verkoopt;

•  Een directe of indirecte wijziging plaatsvindt in de zeggenschap van (een deel van) de onderneming van Opdrachtgever.

13.2            In de situaties zoals omschreven in artikel 13.1, heeft Qutec het recht om, zonder nadere ingebrekestelling, zonder gerechtelijke tussenkomst, zonder tot

enige schadevergoeding gehouden te zijn en onverminderd haar overige contractuele en wettelijke rechten:

•  De nakoming van haar verplichtingen jegens Opdrachtgever op te schorten, waaronder mede wordt verstaan het recht om een werknemer die via Qutec te

werk zijn gesteld onmiddellijk terug te trekken, totdat Opdrachtgever al zijn verplichtingen jegens Qutec en/of Payper is nagekomen;

•  De Overeenkomst geheel of gedeeltelijk, met onmiddellijke ingang, te ontbinden;

•  Volledige en onmiddellijke betaling te eisen van enige vordering van Qutec op Opdrachtgever, ook voor zover deze vordering nog niet opeisbaar is;

•  Alvorens over te gaan tot (verdere) uitvoering van de Overeenkomst, afdoende zekerheid voor tijdige nakoming van de (betalings)verplichtingen van

Opdrachtgever te verkrijgen.

13.3            Opdrachtgever zal voorts alle (overige) maatregelen nemen en handelingen verrichten die noodzakelijk zijn om Qutec in staat te stellen om haar rechten

onder de wet, Overeenkomst en deze Algemene Voorwaarden uit te oefenen.

13.4            Behoudens gevallen als omschreven in artikel 13.1, waarin de Overeenkomst door Qutec mag worden ontbonden, eindigt een Overeenkomst door

de volbrenging daarvan, of op een door Partijen nadrukkelijk bepaald tijdstip. Qutec en Opdrachtgever kunnen een Overeenkomst, met inachtneming van een

opzegtermijn van vier weken, doen eindigen. Opzegging dient te geschieden door middel van een aangetekende brief. De datum waarop de aangetekende

brief de andere partij heeft bereikt, heeft te gelden als de datum waarop de opzegtermijn aanvangt. Een afwijkende opzegtermijn dient uitdrukkelijk en

schriftelijk overeengekomen te worden. Bij Overeenkomst kan worden afgeweken van de in dit artikel opgenomen opzegtermijn.

13.5            Een ontbinding of opzegging van de Overeenkomst op grond van artikel 13 door Qutec laat onverlet haar mogelijkheden om vergoeding van de schade die zij

dientengevolge lijdt te vorderen.

 

 

Artikel 14. Verbod indienstneming Kandidaat en/of (voormalig) werknemers die via Qutec bij Opdrachtgever te werk zijn gesteld

14.1            Het is Opdrachtgever, tenzij uitdrukkelijk en schriftelijk anders overeengekomen, niet toegestaan, hetzij rechtstreeks, hetzij via derden, na een aanbieding van                   Qutec, met de aangeboden Kandidaat binnen 6 maanden na het uitbrengen de aanbieding, een dienstverband en/of enige andere zakelijke werkrelatie aan te                   gaan.

14.2            Het is Opdrachtgever, tenzij uitdrukkelijk en schriftelijk anders overeengekomen, niet toegestaan, hetzij rechtstreeks, hetzij via derden, tijdens de uitvoering

van de Overeenkomst toegestaan met (voormalig) werknemers die via Qutec bij Opdrachtgever te werk zijn gesteld een dienstverband en/of enige andere

zakelijke werkrelatie aan te gaan.

14.3            Opdrachtgever verbeurt bij overtreding van artikel 14.1 en/of 14.2 een onmiddellijk opeisbare boete van € 10.000,00 per overtreding en van € 1.000,00 per

dag voor iedere dag dat de overtreding voortduurt, onverminderd enig ander recht van Qutec, met inbegrip van het recht om volledige schadevergoeding te

vorderen in plaats van boetes.

14.4            Het is Opdrachtgever slechts onder voorwaarde van een vergoeding aan Qutec toegestaan om, binnen twaalf maanden na afloop van de Overeenkomst, met

de Kandidaat en/of een (voormalig) werknemer die via Qutec bij Opdrachtgever te werk is gesteld, hetzij rechtstreeks, hetzij via derden, een dienstverband                       en/of enige andere zakelijke werkrelatie aan te gaan, ongeacht de aard, naam en inhoud van de functie. De omvang van deze vergoeding is afhankelijk van

de duur van de Inleenovereenkomst tussen Payper en Opdrachtgever) en het aantal gewerkte uren en bedraagt 70% van het uurtarief vermenigvuldigd

met het verschil tussen 1650 uren en het aantal gewerkte uren. Opdrachtgever is BTW verschuldigd over deze vergoeding. De vergoeding wordt tussen Qutec

en Opdrachtgever geacht een redelijke vergoeding te zijn, nu aansluiting is gezocht bij artikel 9a lid 2 van de Wet allocatie arbeidskrachten door intermediairs.

14.5            Bij Overeenkomst kan afgeweken worden van artikel 14.4.

 

 

Artikel 15. Geschillenbeslechting

15.1            Op elk verzoek tot het doen van een Aanbieding door Opdrachtgever aan Qutec, elke Aanbieding afkomstig van Qutec en elke Overeenkomst tussen Qutec en

Opdrachtgever, alsmede op alle (rechts)handelingen, correspondentie en/of communicatie tussen Qutec en Opdrachtgever is Nederlands recht van

toepassing.

15.2            Alle geschillen voortvloeiende uit verzoeken tot het doen van een Aanbieding door Opdrachtgever aan Qutec, Aanbiedingen afkomstig van Qutec en elke

Overeenkomst tussen Qutec en Opdrachtgever, en/of (rechts)handelingen, correspondentie en/of communicatie tussen Qutec en Opdrachtgever zullen worden

voorgelegd aan de bevoegde rechter binnen het arrondissement Gelderland.

 

 

Artikel 16. Vindplaats en wijziging voorwaarden

16.1            Deze Algemene Voorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Apeldoorn.

16.2            Van toepassing is steeds de laatst gedeponeerde versie c.q. de versie zoals die gold ten tijde van de totstandkoming van de Overeenkomst.

16.3            De Nederlandse tekst van deze Algemene Voorwaarden is steeds bepalend voor de uitleg daarvan.

 

 

 

Algemene voorwaarden Qutec Technisch Intermediair, versie 5 januari 2017